பாடல்கள்

அருள்மிகு கோகிலாம்பிகை உடனுறை திருக்காமீஸ்வரர் பாடல்கள்

  • வில்லியனுறுக்கு வாருங்கள்..
  • அம்மா கோகிலாம்பா...
  • பங்கொரு என்ன..
  • மகத்தில்
  • திருகாமீஸ்வரன் பாதம் பணிந்தால்
  • ச்

அதிகார நந்தி சன்னதி