ஏழாம் நாள் ப்ரும்மோத்ஸவம்

காலை - ஹோமம் திருமஞ்சனம்

இரவு - சூர்ணோத்ஸவம் முத்துப்பல்லக்கு
ஹோமம் - பூர்ணஹீதி, தீபாராதனை சாற்றுமறை