நான்காம் நாள் திருவிழா

யாகம் தொடர்ச்சி, காலை இந்திரவிமானத்தில் பஞ்சமூர்த்திகள் வீதியூலா.

பஞ்சமூர்த்திகள் அபிஷேகம், இரவு தங்க ரிஷிப வாகனத்தில் சுவாமி அம்பாள், ரிஷிப வாகனத்தில் அம்பாள், மயில் வாகனத்தில் முருகன் வீதியூலா..

சுவாமி , அம்பாள் பாரிவேட்டை